+420 728 926 916

Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.financnipatron.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost

Patron finance, s.r.o.
se sídlem Makovského 1177/1, Řepy, 163 00 Praha 6
IČ: 03909824
není plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239914
Adresa pro doručování: Patron finance, s.r.o., Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6 - Řepy
Telefonní číslo: +420 728 926 916
Kontaktní e-mail: info@financnipatron.cz

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní vyhledáváte informace o produktech, vyplňujete dotazníky a analýzy, sjednáváte si s naší společností schůzku nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

 1. Jaká je činnost naší společnosti a podle jakých právních předpisů se při ní řídíme?

  Naše společnost je podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelem pro pojišťovacího agenta Broker Trust, a.s. (IČ 26439719, registrační číslo 032585PA). Dále jsme vázaným zástupcem pro investičního zprostředkovatele Broker Trust, a.s. (IČ 26439719).

  Jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel jsme registrováni pod registračním číslem 216531PPZ.

  Jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel je naše společnost oprávněna vykonávat činnosti podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích“) dle aktuálního povolení uděleného Českou národní bankou a na základě smlouvy s pojišťovacím agentem. Ve své činnosti jsme vázáni pokyny pojišťovacího agenta. Nejsme oprávněni inkasovat pojistné nebo zprostředkovávat plnění z pojistných nebo zajišťovacích smluv.

  Jako vázaný zástupce je naše společnost oprávněna vykonávat činnosti podle zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) dle aktuálního povolení uděleného Českou národní bankou a na základě smlouvy uzavřené s investičním zprostředkovatelem. Nejsme oprávněni přijímat od Vás peněžní prostředky ani investiční nástroje.

  Při naší činnosti se řídíme zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích, zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a v otázkách v nich neupravených i zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

  Vedle uvedených právních předpisů dodržujeme pokyny a právní předpisy České národní banky a interní pravidla společnosti Broker Trust, a.s.

  Finančním poradcem je společnost Broker Trust, a.s. Za společnost Broker Trust, a.s. mohou vystupovat jako finanční poradci její zaměstnanci nebo jiné osoby v postavení zástupce či zprostředkovatele společnosti Broker Trust, a.s.

 2. Funkce webového rozhraní

  Na webovém rozhraní je možné vyhledávat informace o finančních produktech, kontaktovat naši společnost se žádostí o další informace nebo vyplňovat finanční analýzu, popřípadě další formuláře.

  Účelem webového rozhraní je získat od Vás informace z vyplněné finanční analýzy a předat tyto informace finančnímu poradci, který Vás bude kontaktovat s nabídkou finančních produktů.

  Vezměte na vědomí, že prostřednictvím webového rozhraní nelze uzavřít smlouvu. Vezměte na vědomí, že prostřednictvím webového rozhraní Vám nenabízíme zprostředkování uzavření smlouvy.

  Webové rozhraní je určeno výlučně pro zájemce o využití finančních služeb, případně o získání informací o finančních službách obecně. Webové rozhraní neslouží odborníkům v oboru finančního poradenství. Pokud zjistíme, že dochází k využívání webového rozhraní a objednávání služeb ze strany odborníků v oboru finančního poradenství, jsme oprávněni požadovat úhradu vzniklých nákladů včetně ušlého zisku.

 3. Vyplnění finanční analýzy

  Na webovém rozhraní lze on-line vyplnit finanční analýzu. Informace z finanční analýzy následně předáme finančnímu poradci. Finanční poradce zpracuje Vámi poskytnuté informace z finanční analýzy a bude Vás kontaktovat s nabídkou vhodných finančních (investičních, úvěrových a/nebo pojistných) produktů.

  Při následné komunikaci (prostřednictvím e-mailu, telefonicky, osobně nebo jiným způsobem, na kterém se dohodnete) Vám finanční poradce nabídne řešení přesně na míru a cenové podmínky.

  Vezměte na vědomí, že pro předání informací finančnímu poradci budeme potřebovat některé Vaše osobní údaje. Informace o shromažďování a využívání osobních údajů jsou uvedeny v článku 4. těchto podmínek.

  Finanční poradce nejedná našim jménem a na náš účet a nezastupuje naši společnost. Neodpovídáme za správnost informací a rad sdělených finančním poradcem. V případě uzavření smlouvy s finančním poradcem není naše společnost smluvní stranou uzavřené smlouvy a neodpovídáme za řádné plnění dle této smlouvy.

 4. Ochrana osobních údajů

  Při vyplňování finanční analýzy nebo žádosti o informace o finančním produktu nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním, shromažďováním a předáním osobních údajů třetí osobě v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

  Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

  1. Co jsou osobní údaje a další údaje?

   Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění finanční analýzy nebo kontaktního formuláře na webovém rozhraní. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo, povolání, nebo zdroj a výše příjmů.

   Další údaje jsou údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní. Dalším údajem může být např. IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní vyvíjíte nějakou aktivitu nebo ne.

  2. Jak využíváme osobní a další údaje?

   Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány především pro účely předání těchto osobních údajů finančním poradcům za účelem nabídky finančních produktů a zpracování finanční analýzy.

   Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme co nejsnazší užívání webového rozhraní, zejména osobní a další údaje dále využíváme pro uživatelskou podporu a údaje mohou být použity zejména pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

   Přihlášením se do newsletteru na webovém rozhraní souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Na základě tohoto souhlasu mohou být osobní a další údaje využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení služeb, a to po dobu neurčitou.

   Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

   Jako správce osobních údajů prohlašujeme, že budeme shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze a výlučně v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny

  3. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

   Provozovatel webového rozhraní je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a je veden v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00073635.

   Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

   Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  4. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

   Vaše osobní údaje předáváme finančnímu poradci společnosti Broker Trust, a.s., který shromáždí a zpracuje osobní údaje výlučně za účelem zpracování finanční analýzy a nabídky finančních produktů v souladu s účelem webového rozhraní, jímž je předání vámi poskytnutých informací finančnímu poradci.

   Osobní údaje budou finančním poradcem zpracovávány po dobu neurčitou.

  5. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

   Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

   Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

   Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

   − požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;

   − požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

   Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

   Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

   Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

   Naše společnost i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

 5. Služby společnosti Google a soubory cookies

  Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá služeb třetích stran: Google Analytics, Facebook Pixel, Seznam Sklik, Smartsupp a Smartlook a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“), Facebook, Inc. (dále jen „Facebook”), Seznam.cz, a.s. (dále jen „Seznam”), Smartsupp.com, s.r.o. (dále jen „Smartsupp”). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

  1. Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

   Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

   Používáním webového rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o vás společnostmi Google, Facebook, Seznam, Smartsupp a námi, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.

  2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

   Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

   Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

  3. Jak Google využívá získaná data?

   Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

  4. Jak Facebook využívá získaná data?

   Pokud vás zajímá, jak Facebook využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Facebook využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

  5. Jak Seznam využívá získaná data?

   Pokud vás zajímá, jak Seznam využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Seznam využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

  6. Jak Smartsupp využívá získaná data?

   Pokud vás zajímá, jak Smartsupp využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Smartsupp využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

 6. Ochrana autorských práv

  Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (finanční plány a analýzy, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn autorským právem naší společnosti a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné využívání finančních plánů a analýz vytvořených naší společností pro vlastní podnikatelské účely, a dále zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

  Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

  1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

   Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

   Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

   Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

 7. Orgány státního dozoru

  1. Dohled nad provozováním činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů se sídlem na území České republiky vykonává Česká národní banka (http://www.cnb.cz/cs/index.html).
  2. Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu vykonává Česká národní banka.
 8. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

  1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
  2. Nemůžeme vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
  3. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.


Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 23.5.2018.

Naši spokojení klienti

Máte-li nějakou otázku kontaktujte nás
a my Vám brzy odpovíme!
zavřít

Zadejte prosím ověřovací kód

Ověřovací kód byl zaslán na telefonní číslo, které jste uvedli ve formuláři.
Zadali jste omylem špatné telefonní číslo? Vraťte se zpět na formulář.